સભાપતિ

અ.નં નામ વર્ષ
1 શ્રી ગોરધનભાઇ બેચરભાઇ પટેલ તા.૧૫-૦૨-૧૯૫૮ થી તા.૧૪-૦૨-૧૯૬૬
2 શ્રી જશભાઇ હાથીભાઇ અમીન તા. ૧૫-૦૨-૧૯૬૬ થી તા.૩૦-૦૬-૧૯૬૯
3 શ્રી મોતીભાઇ કુલાભાઇ પટેલ તા.૦૧-૦૭-૧૯૬૯ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯૭૭
4 શ્રી શાંતીલાલ મીઠાભાઇ પટેલ તા. ૦૨-૦૭-૧૯૭૭ થી તા. ૧૧-૦૬-૨૦૦૦
5 શ્રી છત્રસિંહ માનસિંહ મહીડા તા. ૧૨-૦૬-૨૦૦૦ થી તા. ૧૧-૦૬-૨૦૦૨
6 શ્રી શૈલેષભાઈ ગોવિંદભાઇ પટેલ તા. ૧૨-૦૬-૨૦૦૨ થી તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૫
7 વહીવટદાર શ્રી તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૫ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૬
8 શ્રીમતિ તરલાબેન શૈલેષભાઇ પટેલ તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૬ થી તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૨
9 શ્રી શૈલેષભાઈ ગોવિંદભાઇ પટેલ તા. ૦૪-૦૩-૨૦૨૨ થી

ઉપ-સભાપતિ

અ.નં નામ વર્ષ
1 શ્રી જશભાઇ હાથીભાઇ અમીનાા તા.૧૫-૦૨-૧૯૫૮ થી તા.૧૪-૦૨-૧૯૬૬
2 શ્રી મોતીભાઇ કુલાભાઇ પટેલ તા.૧૫-૦૨-૧૯૬૬ થી તા. ૩૦-૦૬-૧૯૬૯
3 શ્રી શાંતીલાલ મીઠાભાઇ પટેલ તા. ૦૯-૦૭-૧૯૬૯ થી તા. ૦૧-૦૬-૧૯૭૭
4 શ્રી રતિલાલ શીવરામ પંડયા તા. ૦૫-૦૭-૧૯૭૭ થી તા.૨૬-૦૯-૧૯૭૮
5 શ્રી બિહારીભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ તા.૨૭-૦૯-૧૯૭૮ થી તા. ૨૯-૦૭-૧૯૮૭
6 શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ શંકરભાઇ અમીન તા. ૨૯-૦૭-૧૯૮૭ થી તા. ૨૧-૦૫-૧૯૯૨
7 શ્રી ચીમનલાલ હિંમતલાલ કા.પટેલ તા. ૨૨-૦૫-૧૯૯૨ થી તા.૧૭-૦૬-૧૯૯૬
8 શ્રી જશભાઇ શંકરભાઇ અમીન તા. ૧૮-૦૬-૧૯૯૬ થી તા. ૧૧-૦૬-૨૦૦૦
9 શ્રી જગદીશભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ તા. ૧૨-૦૬-૨૦૦૦ થી તા. ૨૪-૧૦-૨૦૦૪
10 શ્રી યોગેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તા. ૨૫-૧૦-૨૦૦૪ થી તા. ૧૬-૧૦-૨૦૦૬
11 શ્રી કમલેશભાઇ નવલભાઇ પટેલ તા. ૧૭-૧૦-૨૦૦૬ થી તા. ૨૨-૧૦-૨૦૦૮
12 શ્રી યોગેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તા. ૨૩-૧૦-૨૦૦૮ થી તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૫
13 શ્રીમતિ વંદનાબેન યોગેશભાઇ પટેલ તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૬ થી તા. ૦૩-૦૩-૨૦૨૨
14 શ્રી યોગેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તા. ૦૪-૦૩-૨૦૨૨ થી